A Kormány kifejezve támogató szándékát a Magyarországon élő szlovén nemzetiség irányába, a szlovén Rába-vidékre vonatkozó térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló a 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat elfogadásával, 2020-2023 között évi 224 millió Ft, összesen 898 520 000 Ft hazai támogatási forrás megítéléséről döntött. A célzott támogatási rendszer alapját az Országos Szlovén Önkormányzat által 2018-ban elfogadott térségfejlesztési program képezi. A támogatási forrás felhasználását a Kormány részéről a Pénzügyminisztérium koordinálja, szoros együttműködésben az Országos Szlovén Önkormányzat képviselőivel.

A fejlesztési program célterülete, Vas megye Szentgotthárdi járásának 7 települése: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu és Szentgotthárd.

A Szlovén Rába-vidék Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1411/2020. (VII. 15.) Korm. Korm. határozat értelmében a pénzügyi támogatás felhasználása pályázati úton, vagy egyedi támogatási döntéssel valósulhat meg.

Az alábbiakban olvashatók a Program keretében megjelenő pályázati kiírásokkal kapcsolatos hírek, illetve letölthetők a fontosabb dokumentumok.

Pályázatok:

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Varga Mihály miniszter úr szakmai értékelés alapján döntést hozott a „Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása a szlovén Rába-vidék területén (2021)” című Pályázati Kiírásra benyújtott pályázatok tekintetében. Ennek értelmében 24 db szlovén Rába-vidéken székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás nyert el 155,85 millió forintot eszközberuházásaikra és/vagy telephelyfejlesztésükre. A támogatás lehetőséget biztosít a nyertes mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára gépek, berendezések vásárlása, amellyel tevékenységük hatékonyságát, színvonalát, vagy termékeik, szolgáltatásaik körét bővítik, illetve telephelyük felújítására, korszerűsítésére, energiahatékonyságuk-javítására, melynek révén termelési feltételeiket javulnak, telephely fenntartási költségeik és környezetterhelésük csökkenhet. A támogatott pályázatok listáját a csatolt táblázatban közöljük.

2022.május 17.

Tisztelt Pályázók! 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a Pályázati kiírás 6.3. pontja alapján:

Ha a támogatott tevékenység után a Kedvezményezettnek ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik, a Kedvezményezett elszámolhatja a támogatott tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során a Kedvezményezettre áthárított vagy az általa fizetendő ÁFA teljes összegét, kivéve ha a Kedvezményezett az előzetesen felszámított vagy a termék beszerzése, a szolgáltatás igénybevétele után általa fizetendő ÁFA levonására jogosult. Ebben az esetben a Kedvezményezett az ÁFA fizetési kötelezettségét nem számolhatja el. A pályázat benyújtásakor a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.” 

A fentiekből következően a pályázati adatlap 3.3. pontját, tehát a projekt költségvetését annak figyelembe vételével kell megtervezni az ÁFA visszaigénylésére, levonásra nem jogosultak számára, hogy maximum a bruttó összeg 70%-át igényelhetik."

2021. november 19.

Értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy az eddig beérkezett pályázói észrevételek, tisztázó kérdések megvizsgálása után a Pénzügyminisztérium a pályázati feltételek könnyítése, és az egyértelműség érdekében egy további esetben módosította a SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021 azonosító számú, 2021. november 2-án meghirdetett Pályázati Kiírást. A módosítások értelmében a Pályázati Kiírás 18.oldalán található 6.2 Fajlagos értékekre vonatkozó előírások  közül törlésre került a következő feltétel:

„ Abban az esetben, amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik már 3 lezárt üzleti évvel, úgy az utolsó 3 lezárt üzleti évi árbevételének átlagának meg kell haladnia a jelen Pályázati Kiírás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét. Amennyiben nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel, úgy az utolsó üzleti év a mérvadó.”

Kérjük a továbbiakban pályázataikat ennek figyelembevételével dolgozzák ki.

2021.november 10.

Tisztelt Pályázó!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a beérkezett pályázói kérdések alapján a mai napon a korábban feltöltött „GYIK„ táblázat frissítésre került. Kérjük a Pályázati Adatlap kitöltése során a Pályázati Kiírásban és a GYIK dokumentumban foglaltak figyelembevételével járjanak el.

2021.november 2.

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_GYIK

„Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a „Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása a szlovén Rába-vidék területén” c. pályázati kiírás, a felkészülési időt követően, 2021. november 2-án megnyílil. A pályázati adatlapok és kapcsolódó dokumentumok benyújthatók a zyiiCgPkiMOCQjFGBt7mcWZTQUcmFiYXZpZGVrQHBtLmdvdi5odQ== e-mail címen.

A pályázat benyújtásához a kitöltött Pályázati Adatlapot PDF és WORD formátumban, valamint a szükséges mellékleteket PDF formátumban a zscCYIkVSKgUCsL2m2cmFiYXZpZGVrQHBtLmdvdi5odQ==  e-mail címre szükséges egyidejűleg megküldeni.

A pályázat benyújtása érvényességének feltétele, hogy a letöltött és cégszerűen aláírt 2 db nyilatkozat (Nyilatkozat a pályázat benyújtásáról és Nyilatkozat támogatási jogviszonyhoz) eredeti példányait a pályázó a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály ( 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) részére postai úton eljuttassa.

A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje:

•            a Pályázati Adatlap, a szükséges mellékletek csatolása, valamint a 2 db nyilatkozat PDF formában való megküldése legkésőbb a pályázati kiírás meghirdetését követő 30. nap , vagyis 2021.december 2. 24:00 óra;

•             a 2 db nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikusan megküldött pályázati dokumentáció megküldését követő munkanap 24:00 óra.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. 

A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat kérhetnek a OalxOHecSvLiTuCSy8GmUxczOFcmFiYXZpZGVrQHBtLmdvdi5odQ== e-mail címen, továbbá az Országos Szlovén Önkormányzat munkatársaitól.

2021. október 29.”

„Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a beérkezett pályázói kérdések alapján összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket a pályázati kiírással kapcsolatban egy un. „GYIK„ táblázat formájában, melyet az alábbi linken tölthetnek le. Kérjük a Pályázati Adatlap kitöltése során a Pályázati Kiírásban és a GYIK dokumentumban foglaltak figyelembevételével járjanak el. 

2021.október 28.”

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_GYIK_1028

 „Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a beérkezett pályázói észrevételek alapján a Pénzügyminisztérium két helyen pontosította a 2021. november 2-án nyíló Pályázati Kiírást, melyek alapján;

1.        A 4.1. pontban a pályázók köre pontosításra került. A pontosítás egyértelművé teszi, hogy

„Mind telephely korszerűsítésre irányuló fejlesztés, mind eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén  a Pályázó 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszínen) vagy bérlemény területén valósíthatja meg fejlesztését. Nem saját tulajdon (bérlemény) esetén, a harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozóan a pályázónak rendelkeznie kell  legalább a fenntartási időszak végéig hatályos, a megvalósítási helyszín egészére vonatkozó bérleti szerződéssel, valamint tulajdonosi hozzájárulással a fejlesztésre vonatkozóan „ 

2.       Az 5.1. pontban a Támogatható tevékenységek köre szintén pontosításra került az alábbiak szerint:

„5.1.1. A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek

A)    Új eszközök, gépek (beleértve az N és O jármű kategóriába tartozó, áruszállító gépkocsikat is) beszerzése, melyek a Pályázó vállalkozás tevékenységét segítik és a Pályázó főtevékenysége vagy melléktevékenysége keretében létrehozott termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához ténylegesen szükségesek.”

2021. október 28.”

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_Módosított pályázati kiírás

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_Módosított pályázati adatlap

Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása a szlovén Rába-vidék területén (SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021)” című Pályázati Kiírás

„A mai napon a Pénzügyminisztérium 150 millió forintos keretösszeggel meghirdeti a „Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása a szlovén Rába-vidék területé (SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021)” című Pályázati Kiírást.

A Pályázati Kiírás keretében lehetőség nyílik pályázatok benyújtására  a szlovén Rába-vidék területén (Vas megye Szentgotthárdi járásában 7 településen (Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu, Szentgotthárd)) székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások számára  új eszközök, gépek beszerzése és/vagy meglévő telephelyek fejlesztésére, korszerűsítésére 1,5 – 25 m Ft támogatási igénnyel.

A vállalkozások telephelyének korszerűsítése, bővítése és a szükséges termelő eszközök beszerzése mellett a Pályázati Kiírás lehetővé teszi a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, a migrációs fejlesztésekhez, a betanításhoz, a szállításhoz és üzembe helyezéshez, az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez, illetve az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó költségek elszámolását is bizonyos feltételek mellett.

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének támogatása a szlovén Rába-vidék területén (SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021)” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2021. november 2-tól nyújthatják be a pályázók a hCYjV4NmZrcmFiYXZpZGVrQHBtLmdvdi5odQ== e-mail címen.”

2021.október 19.

Kapcsolódó dokumentumok:

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_pályázati kiírás PDF formátumban

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_pályázati adatlap word formátumban

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_Összevont nyilatkozat minta word formátumban

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_Nyilatkozat minta a pályázat beadásáról

SZLOVEN_RABAVIDEK_KKV_2021_Támogatói Okirat_mellékletekkel