Az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítése, az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolása érdekében az Országgyűlés - az Európai Unió regionális politikájának figyelembevételével, alapelveihez, eszköz- és intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel - megalkotta a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt.

A törvény célja a területfejlesztés és a területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítása, intézményrendszerének meghatározása. A törvény hatálya kiterjed az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési feladatokra, valamint a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi önkormányzatok vidékfejlesztési és koordinációs feladataira.

A törvény értelmében a területfejlesztés átfogó célja:

- társadalmi, gazdasági és környezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása,

- rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása és megvalósítása fejlesztési programok keretében, továbbá érvényesítése az ágazati döntésekben.

A törvény szabályozza a központi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörét, a területi szerveket és feladataikat, továbbá a területfejlesztés és a területrendezés eszközeit, a területrendezésre vonatkozó külön szabályokat, valamint a záró rendelkezések keretében felhatalmazást ad a Kormánynak és a minisztereknek, ezek között kiemelten a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelő miniszternek a törvényhez kapcsolódó rendelet-alkotásra, meghatározott kérdések szabályozása céljából.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2013. decemberi módosítása

Az előző kormányok alatt a területfejlesztési politika és a hozzá kapcsolódó intézkedések, térségi felzárkóztatási programok csak igen kis mértékben járultak hozzá a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez. Nem segítették elő a kiegyensúlyozott fejlődést, sőt, bizonyos térségek leszakadása felerősödött, a gazdasági és a társadalmi különbségek kimutatható mértékben fokozódtak.

A Kormány, a törvényjavaslat kidolgozása során feladatának tekintette, hogy mérsékelje a területi egyenlőtlenségeket, elősegítse az elmaradottabb területek felzárkózását, az életkörülményekben meglévő különbségek mérséklését.

A módosítás azt a célt szolgálta, hogy erősödjön a területi önkormányzatok – azaz a megyei önkormányzatok és Budapest Főváros – szerepe a területi tervezésben és a tervek megvalósításában, átláthatóbbá váljon a kormányzati és önkormányzati szereplők közötti feladatmegosztás, erősödjön a területi tervezés integráló szerepe, valamint  nagyobb legyen az összhang a hazai területfejlesztési célkitűzések, valamint az európai uniós támogatási források felhasználása között.

A törvénymódosítás a 2011-ben elfogadott önkormányzati törvényhez képest szélesebb körben határozza meg a területi önkormányzatok területfejlesztésre, területrendezésre, vidékfejlesztésre és koordinációra vonatkozó feladatait. Az új szabályozásban részletesen szerepel a megyei (fővárosi) önkormányzatok feladat– és hatásköre, döntés–előkészítési, döntéshozatali és véleményezési kompetenciája, valamint koordinációs jogköre, kiemelten a megye településeivel és a megyei jogú várossal (városokkal) való egyeztetésben.

A korábban központi irányítással működő regionális fejlesztési ügynökségek a területi önkormányzatok tulajdonába kerültek. Az ügynökségek fő feladata a területi önkormányzatok döntés–előkészítő munkájának segítése, továbbá a területi tervek és a területüket érintő operatív programok megvalósításának elősegítése, támogatása.

A törvény–módosítás egyértelművé teszi a kormányzat és a területi önkormányzatok közötti feladatmegosztást, és hatékonyabbá a szereplők közötti koordinációt. A korábbi Országos Területfejlesztési Tanács helyett felállításra kerülő Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum feladata az önkormányzati és a kormányzati törekvések összehangolása, a területfejlesztési politika hatékonyabbá tétele érdekében. A Fórum, tagjainak együttműködése révén már képes lesz hozzájárulni Magyarország fejlődésének előmozdításához.

A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatköre jelentősen bővült.

Szintén bővült a területi, megyei és fővárosi önkormányzatok feladatköre, előkészítési és döntéshozatali jogköre.

A törvény-módosítás keretében új elemként meghatározásra került egyrészt a területfejlesztési és a területrendezési célt közvetlenül és közvetetten szolgáló tervek rendszere, másrészt a területfejlesztési tervezési tevékenység.

Országos Területfejlesztési Koncepció

Területi Agenda 2020